ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

  • คุณอยู่ที่ :

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

djembed

ประมวลภาพ วันขึ้นสำนักงานใหม่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

IMG_3691.jpgIMG_3600.jpgIMG_3585.jpgIMG_3442.jpgIMG_3705.jpgIMG_3481.jpgIMG_3394.jpgIMG_3767.jpgIMG_3390.jpgIMG_3813.jpgIMG_3618.jpgIMG_3771.jpgIMG_3582.jpgIMG_3758.jpgIMG_3692.jpgIMG_3483.jpgIMG_3699.jpgIMG_3790.jpgIMG_3507.jpgIMG_3436.jpgIMG_3554.jpgIMG_3509.jpgIMG_3418-2.jpgIMG_3561.jpgIMG_3384.jpgIMG_3431.jpgIMG_3653.jpgIMG_3460.jpgIMG_3392.jpgIMG_3677.jpgIMG_3411-2.jpgIMG_3504.jpgIMG_3501.jpgIMG_3774.jpgIMG_3432.jpgIMG_3409.jpgIMG_3402-2.jpgIMG_3632.jpgIMG_3437.jpgIMG_3454.jpgIMG_3435.jpgIMG_3719.jpgIMG_3568.jpgIMG_3707.jpgIMG_3490.jpgIMG_3388.jpgIMG_3737.jpgIMG_3777.jpgIMG_3786.jpgIMG_3629.jpgIMG_3386.jpgIMG_3385.jpgIMG_3796.jpgIMG_3391.jpgIMG_3574.jpgIMG_3620.jpgIMG_3658.jpgIMG_3513.jpgIMG_3644.jpgIMG_3399.jpgIMG_3434.jpgIMG_3673.jpgIMG_3733.jpgIMG_3405.jpgIMG_3510.jpgIMG_3389.jpgIMG_3440.jpgIMG_3703.jpgIMG_3417.jpgIMG_3419.jpgIMG_3438.jpgIMG_3612.jpgIMG_3685.jpgIMG_3418.jpgIMG_3433.jpgIMG_3397-2.jpgIMG_3738.jpgIMG_3727.jpgIMG_3398-2.jpgIMG_3551.jpgIMG_3451-2.jpgIMG_3511.jpgIMG_3465.jpgIMG_3577.jpgIMG_3720.jpgIMG_3447.jpgIMG_3441.jpgIMG_3445.jpgIMG_3587.jpgIMG_3530.jpgIMG_3784.jpgIMG_3678.jpgIMG_3404.jpgIMG_3792.jpgIMG_3493.jpgIMG_3407.jpgIMG_3476.jpgIMG_3402.jpgIMG_3670.jpgIMG_3571.jpgIMG_3713.jpgIMG_3401.jpgIMG_3580.jpgIMG_3393.jpgIMG_3426.jpgIMG_3534.jpgIMG_3745.jpgIMG_3400.jpgIMG_3622.jpgIMG_3410.jpgIMG_3411.jpgIMG_3545.jpgIMG_3505.jpgIMG_3396.jpgIMG_3424.jpgIMG_3724.jpgIMG_3610.jpgIMG_3512.jpgIMG_3742.jpgIMG_3564.jpgIMG_3524.jpgIMG_3599.jpgIMG_3752.jpgIMG_3804.jpgIMG_3681.jpgIMG_3478.jpgIMG_3502.jpgIMG_3537.jpgIMG_3617.jpgIMG_3508.jpgIMG_3666.jpgIMG_3406.jpgIMG_3759.jpgIMG_3698.jpgIMG_3398.jpgIMG_3749.jpgIMG_3711.jpgIMG_3578.jpgIMG_3641.jpgIMG_3439.jpgIMG_3556.jpgIMG_3409-2.jpgIMG_3503.jpgIMG_3646.jpgIMG_3627.jpgIMG_3573.jpgIMG_3540.jpgIMG_3592.jpgIMG_3730.jpgIMG_3549.jpgIMG_3403.jpgIMG_3625.jpgIMG_3470.jpgIMG_3408.jpgIMG_3506.jpgIMG_3605.jpgIMG_3542.jpgIMG_3748.jpgIMG_3594.jpgIMG_3802.jpgIMG_3816.jpgIMG_3660.jpgIMG_3815.jpgIMG_3591.jpgIMG_3544.jpgIMG_3496.jpgIMG_3449-2.jpgIMG_3467.jpgIMG_3397.jpgIMG_3794.jpg

เอกสารประชาสัมพันธ์สำนักปลัด

IMAGE ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
วันศุกร์, 28 ธันวาคม 2561
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันอาทิตย์, 23 ธันวาคม 2561
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)   อ่านต่อ
IMAGE แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)
วันอาทิตย์, 23 ธันวาคม 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)   อ่านต่อ
IMAGE ผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์
วันอาทิตย์, 23 ธันวาคม 2561
ผังขั้นตอนรับเรื่องราวร้องทุกข์(ภาพ:ข้อมูล สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)   อ่านต่อ
IMAGE ทม.ล้อมแรดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดี, 15 พฤศจิกายน 2561
ทม.ล้อมแรดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561          25 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม... อ่านต่อ
IMAGE ตัวแทน ธ.กรุงไทย สาขาเถินเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
ผู้แทนผู้บริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเถิน นำกระเช้าของขวัญและปฏิทินที่ระลึก มอบให้ นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE กฟภ.เถินเข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
สวัสดีปีใหม่ : วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธนกร ปัดสาพันธุ์ ผจก.กฟภ.สาขาเถิน ในฐานะย้ายราชการมาดำรงตำแหน่ง สาขาอำเภอเถิน นำคณะ เข้าสวัสดีปีใหม่ นายนรินทร์ ห่วงไธสง... อ่านต่อ
IMAGE คณะผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่เข้าสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
คณะผู้บริหารและนักเรียน โรงเรียนผู้ใหญ่มูลนิธิฟ้าใหม่ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าพบปะ นายนรินทร์ ห่วงไธสง นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ที่ห้องทำงาน... อ่านต่อ
IMAGE ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่ และพบปะอวยพรปีใหม่นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ ๓
วันพฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ร่วมกิจกรรมแลกของขวัญปีใหม่... อ่านต่อ
IMAGE ประชุมบุคลากรเทศบาลเมืองล้อมแรดเสริมขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
วันอังคาร, 24 ธันวาคม 2562
เมื่อวันที่ ๒๔ ​ธันวาคม​ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา​ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลเมืองล้อมแรด​ นายนรินทร์​ ห่วงไธสง​ ปลัดเทศบาล​ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด​... อ่านต่อ
IMAGE ทม.ล้อมแรด เชิญผู้ประกอบการหอพัก ห้องเช่า ห้องพัก ร่วมรับรู้กฎหมายหอพัก หลังได้รับมอบภารกิจถ่ายโอนการบริหารงานหอพักอย่างเต็มรูปแบบ
วันพฤหัสบดี, 13 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเล็ก เทศบาลเมืองล้อมแรด นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ศูนย์ อปพร.เมืองล้อมแรด รับการตรวจประเมินศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองล้อมแรด ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน หมู่ ๓ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ... อ่านต่อ
IMAGE เทศบาลเมืองล้อมแรด ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความสามารถในการจัดทำและทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลและระดับชุมชนเมือง
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายธนกร ปกรณ์สกุล... อ่านต่อ
IMAGE รายงานผลการวิเคราะห์หาธาตุอาหาร จากตัวอย่างดินในแปลงส้มเกลี้ยงของเกษตรกร
วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะอาจารย์จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. ยุพา จอมแก้ว ได้มารายงานความก้าวหน้า... อ่านต่อ
IMAGE กราบสักการะศาลเจ้าพ่อควบคำไหวและเปิดเวทีรับฟัง​ความคิดเห็น​ของทุกฝ่ายร่วมกัน​
วันอังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ ๔​ กุมภาพันธ์​ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา​ ๐๙.๐๙ น.​ นายชาญณรงค์​ ฟังเพราะ​ รองปลัดเทศบาล​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน​พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเทศบาลฯเมืองล้อมแรด​... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สป.

ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับสมาชิกประเทศในกลุ่มอาเซียน

19062562-3-4.png

IMAGE นำโลงศพมอบให้กับทางญาตินาย จรูญ สิทธิกลม อายุ47ปี (ผู้เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 337 ม.4 บ้านล้อมแรด
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562
25/12/62 เวลา23.27 น.บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดได้รับการประสานจากญาติของ นาย จรูญ สิทธิกลม อายุ47ปี (ผู้เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 337 ม.4 บ้านล้อมแรด ต.ล้อมแรด มาขอรับบริจาคโลงศพ... อ่านต่อ
IMAGE ช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลาน(งูหลาม🐍)เข้าภายในสวน บ้านเหล่า ม.5
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
เมื่อเวลา11.22น.30/11/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลาน(งูหลาม🐍)เข้าภายในสวน บ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนเถินบุรีบ้านอุมลอง ม.1 ต.ล้อมแรด
วันเสาร์, 28 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา17.33 น.28/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แฉลบเองถนนเถินบุรีบ้านอุมลอง ม.1 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์บริเวณแยกข้าวสารบ้านหนองบัว ม.6
วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา07.35 น.17/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ลูกข่ายมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถโตโยต้าฟอร์จูนเนอร์บริเวณแยกข้าวสารบ้านหนองบัว ม.6... อ่านต่อ
IMAGE อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์เก๋งถนนสายเถิน-ลี้ กม.9 บ้านห้วยโจ้ ต.นาโป่ง
วันจันทร์, 16 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา21.20น.16/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก สภ.เถินมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนรถยนต์เก๋งถนนสายเถิน-ลี้ กม.9 บ้านห้วยโจ้ ต.นาโป่ง หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ F.R.0030... อ่านต่อ
IMAGE จับสัตว์เลื้อยคลาน(งูหลาม🐍)เข้าภายในสวน บ้านหนองเชียงราน ม.12
วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา13.30น.12/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชน ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือจับสัตว์เลื้อยคลาน(งูหลาม🐍)เข้าภายในสวน บ้านหนองเชียงราน ม.12... อ่านต่อ
IMAGE นำโลงศพมอบให้กับทางญาติของ นาย แดง ฝั้นสาย อายุ81ปี (ผู้เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 96 ม.5 บ้านเหล่า
วันพุธ, 11 ธันวาคม 2562
11/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดได้รับการประสานจากญาติของ นาย แดง ฝั้นสาย อายุ81ปี (ผู้เสียชีวิต) บ้านเลขที่ 96 ม.5 บ้านเหล่า ต.ล้อมแรด มาขอรับบริจาคโลงศพ... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านล้อมแรด ม.4 ต.ล้อมแรด
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา15.24น. 10/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669) ให้ออกรับผู้ป่วยบ้านล้อมแรด ม.4 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR. 0030... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา14.13 น.10/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจาก ประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเด่นแก้ว ม.11 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR. 0030... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด
วันอังคาร, 10 ธันวาคม 2562
เมื่อเวลา10.36 น.10/12/62บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR. 0030... อ่านต่อ
IMAGE คุณ วสันต์ มณีวงศ์ พร้อมครอบครัว และ คุณ ธงชัย-คุณ ทองพิน มณีวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่บริจาคโลงศพ
วันอาทิตย์, 12 มกราคม 2563
วันที่12/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ วสันต์ มณีวงศ์ พร้อมครอบครัว และ คุณ ธงชัย-คุณ ทองพิน มณีวงศ์ พร้อมครอบครัว ที่บริจาคโลงศพจำนวน 2... อ่านต่อ
IMAGE ขอบพระคุณ สุริยาหีบศพ และ คุณ ธนพร เทือกตา ที่มอบโลงศพจำนวน 50 โลง
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2563
9/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ สุริยาหีบศพ และ คุณ ธนพร เทือกตา... อ่านต่อ
IMAGE คุณ นิ่มนวล เถินบุรินทร์ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบขนมและกาแฟ
วันพุธ, 08 มกราคม 2563
8/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ นิ่มนวล เถินบุรินทร์... อ่านต่อ
IMAGE คุณ พรรณะพา สองเมือง พร้อมครอบครัว ที่ทำบุญบริจาคฯ
วันอังคาร, 07 มกราคม 2563
7/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ พรรณะพา สองเมือง พร้อมครอบครัว ที่ทำบุญบริจาคผ้าขาวดิบให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรด.(ภาพ:ข่าว... อ่านต่อ
IMAGE คุณ ยุพา ตาแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด ที่ร่วมทำบุญฯ
วันอังคาร, 07 มกราคม 2563
7/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ ยุพา ตาแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านท่านาง ม.3 ต.ล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE คุณ บุญพิน เอกะ ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนฯ
วันพุธ, 01 มกราคม 2563
1/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ บุญพิน เอกะ... อ่านต่อ
IMAGE คุณ ธีรพงศ์ สายะสนธิ คุณ เพลินจันทร์ สายะสนธิ และ คุณ ปทิตตา สายะสนธิ ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนฯ
วันพุธ, 01 มกราคม 2563
1/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ ธีรพงศ์ สายะสนธิ คุณ เพลินจันทร์ สายะสนธิ และ คุณ ปทิตตา สายะสนธิ... อ่านต่อ
IMAGE พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ และ นาง สำเนา อุตมะวงศ์ ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบทุนฯ
วันพุธ, 01 มกราคม 2563
1/01/63 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ พ.ต.ต.หญิง รัตนา อุตมะวงศ์ ร.ต.อ.นพดล คนรู้ และ นาง สำเนา อุตมะวงศ์... อ่านต่อ
IMAGE คุณ ธีธัช คุณ มลิวรรณ ธรรมราช ที่บริจาคโลงศพจำนวน 1 โลง
วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562
วันที่17/10/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณ ธีธัช คุณ มลิวรรณ ธรรมราช ที่บริจาคโลงศพจำนวน 1... อ่านต่อ
IMAGE ด.ญ. ทอฝัน เรืองกลั่น พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงิน
วันพุธ, 16 ตุลาคม 2562
16/10/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ ด.ญ. ทอฝัน เรืองกลั่น พร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญบริจาคเงินจำนวน 5,000... อ่านต่อ
IMAGE อำเภอเถิน Kick Off ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
วันจันทร์, 20 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง อำเภอเถิน ร่วมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด จัดกิจกรรมปฏิบัติการ Kick Off... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด
วันศุกร์, 17 มกราคม 2563
ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรดเมื่อเวลา18.14น. 17/01/63บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากประชาชนให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR. 0030... อ่านต่อ
IMAGE ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด
วันจันทร์, 13 มกราคม 2563
เมื่อเวลา22.09น. 13/01/63บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดรับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง(1669) ให้ออกรับผู้ป่วยบ้านเหล่า ม.5 ต.ล้อมแรด หลังรับแจ้งจัดเจ้าหน้าที่พร้อมรถ FR. 0030... อ่านต่อ

19062562-3-5.png

Downloads.pngClick.gif

IMAGE โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
วันศุกร์, 23 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน... อ่านต่อ
IMAGE โครงการอบรมจัดงานประเพณีแห่เทียนวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
วันพุธ, 25 กรกฎาคม 2561
3 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา... อ่านต่อ
IMAGE ประชุมจัดงานประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒
วันอังคาร, 15 ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม... อ่านต่อ
IMAGE เปิดรับสมัครนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันเสาร์, 12 ตุลาคม 2562
เปิดรับสมัครนักเรียน... อ่านต่อ
IMAGE ประชาสัมพันธ์ : ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน
วันอาทิตย์, 08 กันยายน 2562
จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง กศ.

19062562-3-6.png

จัดซื้อจัดจ้าง กช.

19062562-3-7.png

IMAGE ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
วันพฤหัสบดี, 28 พฤศจิกายน 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการเกี่ยวกับสุขภาพ ตามที่กลุ่ม/ชุมชน/รร.และหน่วยงานสาธารณสุขขอรับจำนวน 53 โครงการ(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อกลั่นกรองโครงการ
วันศุกร์, 15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 62 กองทุนสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายดำเนินงานกองทุนฯ เพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากทางกองทุนฯ จำนวน 50 โครงการ(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ
IMAGE ร่วมรณรงค์สำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านกับจิตอาสาและอสม.บ้านท่านาง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ร่วมกับจิตอาสา และอสม.บ้านท่านาง ออกรณรงค์ และสำรวจลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ยับยั้งการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย ตลอดถึงการออกพ่นบริการกำจัดยุงทั้งในชุมชน และสถานศึกษาในเขตพื้นที่บริการ(ภาพ:ข่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทิ้งขยะ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2562
จากกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทิ้งขยะที่มีผู้มาร้องเรียนที่เพจเทศบาลเมืองล้อมแรดนั้น เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นายประนอม ตาทรายวงศ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.ลร. ได้มอบหมายให้ นางอุไร ลัมมะวิไชย และเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจพื้นที่ และชี้แจงเวลาในการออกเก็บขยะของรถเก็บขยะ ทม.ลร.... อ่านต่อ
IMAGE ตัวแทนอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุฯ
วันศุกร์, 09 สิงหาคม 2562
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตัวแทนอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยข้าราชการสสจ.ลำปาง สสอ.เถิน เครือข่ายผู้สูงอายุ อ.เถิน และนายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพระยะยาวของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของเทศบาลเมืองล้อมแรด.... อ่านต่อ
IMAGE ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน เฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภค
วันอังคาร, 28 มกราคม 2563
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ออกเก็บตัวอย่างน้ำในชุมชนและน้ำจากแม่น้ำวัง ไปทำการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค - อุปโภคและเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  อ่านต่อ

จัดซื้อจัดจ้าง สธ.

19062562-3-8.png

เอกสารประชาสัมพันธ์กองคลัง

IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ฝั่งตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบคือ หมู่ที่ ๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ฝั่งตะวันตกต่อจากรางระบายน้ำเดิมไปทางทิศเหนือ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางบุญปั๋น คำภิระกันทา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงห้วยเขี๊ยะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดร
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตั้งแต่บ้านนางบุญปั๋น คำภิระกันทา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงห้วยเขี๊ยะ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยข้างวัดแพะหลวงไปทางทิศตะวันออกจนถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประ
วันพุธ, 25 ธันวาคม 2562
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะหลวง หมู่ที่ ๑๔ ซอยข้างวัดแพะหลวงไปทางทิศตะวันออกจนถึงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) ตำบลล้อมแรด... อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ♦ ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันจันทร์, 23 ธันวาคม 2562
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ล. ๒๗-๐๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ตําบลล้อมแรด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เทศบาลเมืองล้อมแ
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ล. ๒๗-๐๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ตําบลล้อมแรด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตําบลล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันจันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ตําบลล้อมแรด เทศบาลเมืองล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง... อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ
IMAGE ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันพุธ, 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) อ่านต่อ

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการกำกับฯ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ห้องแห่งความรู้/เรียนรู้ร่วมกัน

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

ประมวลงานลอยกระทง ๒๕๖๒

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech