ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

**ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด

“เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำการเกษตรที่สมบูรณ์

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เทศบาล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยส่งเสริมให้เป็นประตูแห่งภาคเหนือ เชื่อมโยงทุกภูมิภาคพร้อมการฟื้นฟู

พืชเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. พัฒนาการจัดการศึกษา การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอาชีพอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกระบบ

6. พัฒนาให้เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นของประเทศ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลล้อมแรด

ตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

1.2.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

1.3.  การการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1.4.  การวางผังเมืองรวม

สป.,สธ.,กช.

กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

2.1.  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2.  การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สป.,กศ.,สธ.,กช.

สธ.,

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  3

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

3.1.  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.2. การจัดการศึกษา

3.3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามันของประชาชน

3.5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

สป.,กศ.,สส.

กศ.

กศ.,กช.

สป.,กศ.,สธ.,สส.,ชช.

สป.,กว.,

สธ.,สส.

สป.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

4.2. การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น

4.3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.4. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ

4.5. การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ

สส.,กช.

กช.

กศ.,กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  5

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  

5.1. การพัฒนาบุคลากร

5.2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

5.3. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น

5.4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,สส.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย      สป.(สำนักปลัด) , กว.(กองวิชาการฯ) , กค.(กองคลัง) , กศ.(กองการศึกษา) , สธ.(กองสาธารณสุขฯ) , สส.(กองสวัสดิการฯ) , กช.(กองช่าง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

พิมพ์ อีเมล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4559.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4494.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4525.jpgDSC_4512.jpgDSC_4482.jpgDSC_4499.jpgDSC_4547.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4457.jpgDSC_4566.jpgDSC_4460.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4530.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4555.jpgDSC_4503.jpgDSC_4534.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4500.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4459.jpgDSC_4524.jpgDSC_4532.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4493.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4564.jpgDSC_4577.jpgDSC_4507.jpgDSC_4526.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4579.jpgDSC_4552.jpgDSC_4462.jpgDSC_4536.jpgDSC_4517.jpgDSC_4574.jpgDSC_4465.jpgDSC_4562.jpgDSC_4580.jpgDSC_4516.jpgDSC_4509.jpgDSC_4464.jpgDSC_4474.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4570.jpgDSC_4550.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4496.jpgDSC_4571.jpgDSC_4487.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4502.jpgDSC_4480.jpgDSC_4546.jpgDSC_4483.jpgDSC_4543.jpgDSC_4538.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4488.jpgDSC_4527.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4486.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4561.jpgDSC_4506.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4491.jpgDSC_4518.jpgDSC_4539.jpgDSC_4542.jpgDSC_4522.jpgDSC_4565.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4467.jpgDSC_4466.jpgDSC_4560.jpgDSC_4476.jpgDSC_4558.jpgDSC_4572.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4554.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4475.jpgDSC_4523.jpgDSC_4511.jpgDSC_4573.jpgDSC_4578.jpgDSC_4513.jpgDSC_4489.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4576.jpgDSC_4528.jpgDSC_4473.jpgDSC_4501.jpgDSC_4568.jpgDSC_4510.jpgDSC_4498.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4477.jpgDSC_4514.jpgDSC_4537.jpgDSC_4545.jpgDSC_4521.jpgDSC_4556.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4540.jpgDSC_4567.jpgDSC_4504.jpgDSC_4529.jpgDSC_4535.jpgDSC_4553.jpgDSC_4478.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4468.jpgDSC_4469.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4481.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4551.jpgDSC_4519.jpgDSC_4515.jpgDSC_4471.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4508.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4479.jpgDSC_4463.jpgDSC_4541.jpgDSC_4490.jpgDSC_4575.jpgDSC_4557.jpgDSC_4520.jpgDSC_4470.jpgDSC_4484.jpgDSC_4505.jpgDSC_4472.jpgDSC_4495.jpgDSC_4492.jpgDSC_4461.jpgDSC_4485.jpgDSC_4549.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpgDSC_4563.jpgDSC_4458.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4533.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech