ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

*ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต****มูลนิธิดำรงชัยธรรม ขอประชาสัมพันธ์ ความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในโครงการสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ ๑๙/๒๕๖๓ "สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม" จำนวน ๒๐ ทุน ทั่วประเทศ ดังรายละเอียด***กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง//////ข่าวประชาสัมพันธ์///เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก เหล่าการชาดจังหวัดลำปาง เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ตามวันเวลาสถานที่ต่างๆ ดังนี้ รายละเอียดตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ • 15 มกราคม 63 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางลำปาง • 16 มกราคม 63 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ • 21 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง • 22 มกราคม 63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา • 23 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ • 28 มกราคม 63 ที่ว่าการอำเภอเถิน • 31 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง****จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน/////

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด

“เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

พันธกิจ (MISSION) 

1. พัฒนาให้เป็นเทศบาลน่าอยู่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำการเกษตรที่สมบูรณ์

2. พัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีส่วนร่วมและเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เทศบาล

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ด้วยส่งเสริมให้เป็นประตูแห่งภาคเหนือ เชื่อมโยงทุกภูมิภาคพร้อมการฟื้นฟู

พืชเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

5. พัฒนาการจัดการศึกษา การเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอาชีพอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกระบบ

6. พัฒนาให้เป็นเทศบาลที่มีชื่อเสียงและความโดดเด่นของประเทศ

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

แนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลล้อมแรด

ตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมกำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปางเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  ดังนี้

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

1.2.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปา

1.3.  การการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

1.4.  การวางผังเมืองรวม

สป.,สธ.,กช.

กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                

2.1.  การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2.  การบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวังและการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สป.,กศ.,สธ.,กช.

สธ.,

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  3

การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

3.1.  การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.2. การจัดการศึกษา

3.3. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.4. การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามันของประชาชน

3.5. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

สป.,กศ.,สส.

กศ.

กศ.,กช.

สป.,กศ.,สธ.,สส.,ชช.

สป.,กว.,

สธ.,สส.

สป.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

4.1.  การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน

4.2. การส่งเสริมตลาด และการใช้สินค้าท้องถิ่น

4.3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

4.4. การก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ

4.5. การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ำ

สส.,กช.

กช.

กศ.,กช.

กช.

กช.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่  5

การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร  

5.1. การพัฒนาบุคลากร

5.2. การปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

5.3. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกิจการท้องถิ่น

5.4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.,สส.,กช.

สป.,กว.,กค.,กศ.,

สป.,กว.,กค.,กศ.,สธ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คำอธิบาย      สป.(สำนักปลัด) , กว.(กองวิชาการฯ) , กค.(กองคลัง) , กศ.(กองการศึกษา) , สธ.(กองสาธารณสุขฯ) , สส.(กองสวัสดิการฯ) , กช.(กองช่าง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech