ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ทม.ล้อมแรดจัดโครงการอันตรายน้ำมันทอดซ้ำ

art_42320157.jpg

ทม.ล้อมแรด ร่วมกับ รพ.เถิน จัดโครงการอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ

เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกับ รพ.เถิน จัดอบรมโครงการอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอันตรายจากการใช้น้ำมันทอดซ้ำ แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร และ อาสาสมัคร อย.น้อยในพื้นที่ เพื่อพัฒนาความสามารถเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังน้ำมันทอดซ้ำในชุมชน 

          นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคอาหารที่ปรุงด้วยการทอดมากขึ้น โดยมีการบริโภคน้ำมันพืชในการประกอบอาหาร มากกว่า 800,000 ตัน ต่อปี โดยเฉพาะน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารทอด มักจะใช้น้ำมันในการทอดซ้ำหลายครั้ง หรือเติมน้ำมันใหม่ลงไปผสมในการทอดอาหาร จนทำให้คุณลักษณะของอาหารเสียไป ซึ่งจะเกิดสารกลุ่มโพลาร์ ที่เป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งร้าย โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดันโลหิตสูง นอกจากคนกินจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้ว คนขายก็เช่นกัน เนื่องจากไอระเหยของน้ำมันที่เสื่อมสภาพจะมีสารก่อมะเร็ง เมื่อสูดดมเข้าไปทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดได้ 

         อาหารทอดที่มีเกลือหรือเครื่องปรุงผสมอยู่ ไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง และไม่ใช้น้ำมันที่มีกลิ่นเหม็นหืน เหนียวข้น สีดำ เกิดฟอง เกิดควันมากขณะทอด ขอให้ผู้บริโภคอย่าซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ โดยควรซื้อน้ำมันในภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจนและมีเครื่องหมาย อย. และต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ผงสีดำ หรือตะกอนขุ่นขาว เพราะหมายถึงการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน 

           สำหรับวิธีการตรวจสอบสารชนิดนี้ อาจดูได้ด้วยสายตา หากน้ำมันทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพแล้ว จะมีลักษณะ หนืด ข้นผิดปกติ มีสีดำ เกิดฟองมาก มีกลิ่นเหม็นไหม้ เกิดควันมากในขณะทอด น้ำมันที่ใช้ปรุงอาหารจะเสื่อมคุณภาพ เมื่อถูกความร้อนสูง และมีความชื้นจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจน เกิดสาร polar (Polar compounds) ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ทุกคนจะได้ฝึกวิธีการใช้ชุดทดสอบตรวจหาสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชน

           กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และกำหนดเงื่อนไขการผลิตอาหารที่ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 347) พ.ศ.2555 เรื่อง วิธีการผลิตอาหารที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ โดยผู้ผลิตหรือขายอาหารที่มีการใช้น้ำมันทอดซ้ำซึ่งมีสารโพลาร์เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก จะต้องได้รับโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2556    

        ดังนั้นการป้องกันและส่งเสริมให้ลดการใช้น้ำมันทอดซ้ำในการปรุงอาหาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี และร่วมเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังการใช้น้ำมันทอดซ้ำในชุมชน ซึ่งจะเป็นวิธีหนึ่งที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคเห็นความสำคัญ และเอาใส่ใจในการเลือกบริโภคอาหารที่ปรุงหรือทอดด้วยน้ำมันที่สดใหม่อยู่เสมอ เพื่อสุขภาพของตนเอง จะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในระยะยาว. ///////////

 ชัยวัฒน์ เป๋าสมบัติ ....รายงาน

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech