ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

ทม.ล้อมแรดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

Written on . Posted in งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๑

art_42351418.jpg

ทม.ล้อมแรดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

         25 กันยายน ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัด ณ ศูนย์วิปัสสนาบุญญานุภาพ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อส่งเสริมความรู้คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการปฏิบัติ และยึดเหนี่ยวจิตใจให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข มุ่งทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และมีความเมตตาต่อกันและกัน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเกิดประโยชน์สุงแก่ประชาชน  

        ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่กำหนดให้มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยม หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้   (1)การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (2)การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ (3)การยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน (4)การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย (5)การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ (6)การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง (7)การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ (8)การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ(9)การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech