"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\\\\\วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ศึกษาธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**/////

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผอ.กอง ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โครงการอบรมแกนนำสุขภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๓๓ คน ในโอกาสลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องการจัดการหมู่บ้านปลอดถังขยะ และการบริหารจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองล้อมแรด ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
(ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

images/Work-tmlr-006/750275212_360582904761223_4047524463321808896_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50271404_585488205230462_2288441429522907136_n.jpg

50211490_370868027024295_3698852975213543424_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50003311_2092088431082777_8119713588089716736_n.jpg

49899316_363653347768722_5181467899017035776_n.jpg

49899307_595536604205259_3252477853068951552_n.jpg

49898929_295634541136586_287242658227683328_n.jpg

49674090_2006511949643912_4854848770166226944_n.jpg

images/Work-tmlr-0067/50063336_299024134085418_2238176409350569984_n.jpg

 

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด

พิมพ์ อีเมล

ITA2562

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4533.jpgDSC_4474.jpgDSC_4545.jpgDSC_4565.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4486.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4557.jpgDSC_4516.jpgDSC_4523.jpgDSC_4575.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4547.jpgDSC_4501.jpgDSC_4580.jpgDSC_4513.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4572.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4564.jpgDSC_4514.jpgDSC_4519.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4524.jpgDSC_4559.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4492.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4566.jpgDSC_4534.jpgDSC_4506.jpgDSC_4541.jpgDSC_4538.jpgDSC_4517.jpgDSC_4491.jpgDSC_4476.jpgDSC_4529.jpgDSC_4549.jpgDSC_4521.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4479.jpgDSC_4518.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4481.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4500.jpgDSC_4567.jpgDSC_4560.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4482.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpgDSC_4576.jpgDSC_4562.jpgDSC_4460.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4570.jpgDSC_4553.jpgDSC_4512.jpgDSC_4483.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4525.jpgDSC_4528.jpgDSC_4485.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4457.jpgDSC_4462.jpgDSC_4579.jpgDSC_4495.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4550.jpgDSC_4505.jpgDSC_4551.jpgDSC_4527.jpgDSC_4554.jpgDSC_4471.jpgDSC_4503.jpgDSC_4520.jpgDSC_4488.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4537.jpgDSC_4467.jpgDSC_4459.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4493.jpgDSC_4577.jpgDSC_4489.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4463.jpgDSC_4508.jpgDSC_4555.jpgDSC_4510.jpgDSC_4469.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4465.jpgDSC_4466.jpgDSC_4464.jpgDSC_4497.jpgDSC_4475.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4535.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4571.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4552.jpgDSC_4509.jpgDSC_4526.jpgDSC_4470.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4496.jpgDSC_4498.jpgDSC_4574.jpgDSC_4515.jpgDSC_4563.jpgDSC_4573.jpgDSC_4558.jpgDSC_4561.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4484.jpgDSC_4556.jpgDSC_4502.jpgDSC_4480.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4539.jpgDSC_4511.jpgDSC_4543.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4472.jpgDSC_4542.jpgDSC_4490.jpgDSC_4461.jpgDSC_4487.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4473.jpgDSC_4494.jpgDSC_4458.jpgDSC_4530.jpgDSC_4499.jpgDSC_4546.jpgDSC_4578.jpgDSC_4568.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4468.jpgDSC_4507.jpgDSC_4504.jpgDSC_4540.jpgDSC_4532.jpgDSC_4477.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4478.jpgDSC_4536.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่