ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

///ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562***เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิายน 2562 ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง โดยปีนี้เทศบาลฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ลอยกระทง 3Rรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ปฏิบัติดังนี้ R1-Reduce ลดขนาด ลดชั้น ตกแต่งน้อยแต่พองาม R2-Reuse ลอยกระทงแบบประหยัด 1 กระทงต่อ 1 ครอบครัว 1 คู่รัก 1 กลุ่ม 1 พวก และR3-Recycle เลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องกันรักษาไม่บ่อนทำลายและไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษทางสิ่งแวดล้อม*****ขอความร่วมมือในการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๒****เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ “ทำความดีด้วยหัวใจ”

          นายยรรยง กุนาคม นายอำเภอเถิน ประธานในพิธีนำสมาชิกจิตอาสาพระราชทาน “เราอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกสังกัดทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชน จำนวนกว่า ๒๐๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณถนนริมวัง โดยแบ่งกำลังออกเป็น ๔ ชุด กระจายกันทำหน้าที่เก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราย และขัดล้างทำความสะอาดบริเวณขอบถนนทางเดินเท้า ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน ตั้งแต่ หมู่ ๓ บ้านท่านาง ถึง หมู่ ๖ บ้านหนองบัว ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด
          ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนใน อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเองมีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุข
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)