"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\\\\\วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนทั่วโลก ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระปัญญาคุณ ของพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทีปของโลก ด้วยการสวดมนต์รักษาศีลและเจริญจิตภาวนา ศึกษาธรรมและปฏิบัติกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**/////

ประกาศสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองล้อมแรด จะทำการเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯดังกล่าวแจ้งความประสงค์และร่วมรับฟังได้ที่สำนักปลัดเทศบาลฯ ๐๕๔-๒๙๑๕๒๐ ในวันและเวลาราชการ
(ภาพ:ข้อมูล งานกิจการสภา เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

01-51472268_380315089411231_2340945390376845312_n.jpg02-51600627_303342070327096_1814598866238963712_n.jpg

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, งานกิจการสภา

พิมพ์ อีเมล

ITA2562

ไม่พบฟีด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด
ไม่พบฟีด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4550.jpgDSC_4494.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4577.jpgDSC_4580.jpgDSC_4554.jpgDSC_4574.jpgDSC_4563.jpgDSC_4490.jpgDSC_4504.jpgDSC_4561.jpgDSC_4460.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4506.jpgDSC_4489.jpgDSC_4472.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4477.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4501.jpgDSC_4496.jpgDSC_4576.jpgDSC_4492.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4514.jpgDSC_4526.jpgDSC_4476.jpgDSC_4534.jpgDSC_4481.jpgDSC_4474.jpgDSC_4488.jpgDSC_4484.jpgDSC_4509.jpgDSC_4462.jpgDSC_4536.jpgDSC_4542.jpgDSC_4458.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4516.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4557.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4487.jpgDSC_4555.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpg57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4521.jpgDSC_4497.jpgDSC_4475.jpgDSC_4567.jpgDSC_4463.jpgDSC_4573.jpgDSC_4575.jpgDSC_4539.jpgDSC_4533.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4572.jpgDSC_4486.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4459.jpgDSC_4520.jpgDSC_4470.jpgDSC_4558.jpgDSC_4543.jpgDSC_4491.jpgDSC_4500.jpgDSC_4524.jpgDSC_4495.jpgDSC_4529.jpgDSC_4553.jpgDSC_4519.jpgDSC_4547.jpgDSC_4549.jpgDSC_4457.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4565.jpgDSC_4528.jpgDSC_4523.jpgDSC_4485.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4510.jpgDSC_4535.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpgDSC_4525.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4546.jpgDSC_4579.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4517.jpgDSC_4556.jpgDSC_4527.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4570.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpgDSC_4493.jpgDSC_4478.jpgDSC_4568.jpgDSC_4483.jpgDSC_4564.jpgDSC_4530.jpgDSC_4469.jpgDSC_4508.jpgDSC_4507.jpgDSC_4480.jpgDSC_4511.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4518.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpgDSC_4505.jpgDSC_4532.jpgDSC_4468.jpgDSC_4466.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4538.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4540.jpgDSC_4571.jpgDSC_4473.jpgDSC_4513.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpgDSC_4578.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4498.jpgDSC_4522.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4562.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4479.jpgDSC_4545.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒DSC_4503.jpgDSC_4512.jpgDSC_4502.jpgDSC_4482.jpgDSC_4551.jpgDSC_4537.jpgDSC_4471.jpgDSC_4560.jpgDSC_4467.jpgDSC_4464.jpgDSC_4566.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4515.jpgDSC_4461.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpgDSC_4465.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4541.jpgDSC_4499.jpgDSC_4552.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่