ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***ข่าวบริการ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับแจ้งจาก บริษัทไทรทันเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด (มหาชน) แจ้งขอเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อทำงานก่อสร้างวางท่อขนส่งน้ำมันด้วยวิธีเจาะลอด ตลอด 24 ชั่วโมง ถนนหมายเลข 1 กม.618+700 (KP.164+300) ตามโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยเริ่มก่อสร้างจากคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปคลังน้ำมันพิจิตร และคลังน้ำมันนครลำปาง รวมระยะทาง 576 กิโลเมตร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทราบ ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะเจาะลอดเพื่อวางท่อขนส่งน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามนโยบายแผนงานและข้อกำหนดทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทุกประการ**เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

การประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

78419982_432456570752219_1725702062643085312_n.jpg

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด นายสนั่น กันชาติ รองประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ขึ้นทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดครั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้บรรจุวาระเสนอขอให้สภาเทศบาลฯ อันทรงเกียรติ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยังได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นทางราชการต่างๆ ให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณานำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริการประชาชนต่อไป 

75380512_748807418950404_8997081595986837504_n.jpg

78859945_429047594695832_1762004376064360448_n.jpg

78780091_527060777883159_3162452349247553536_n.jpg

78650181_958404507886026_3993965529650954240_n.jpg

78507773_446951019338225_5727668691164725248_n.jpg

78369330_411349546438054_6480651834829570048_n.jpg

78238995_1655304181267860_3761664226217689088_n.jpg

78163489_433399477280121_118357070905868288_n.jpg

78089358_447638175943638_2124833201661673472_n.jpg

77072436_563872704179825_7280018494987436032_n.jpg

76992419_474544013411283_6883695620335337472_n.jpg

76965263_569736423791060_6473031884241633280_n.jpg

76953184_755854658213617_6566726527084396544_n.jpg

(ภาพ:ข่าว งานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, สำนักปลัด, งานกิจการสภา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech