ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\เรื่อง มหาดไทยกําชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น*****มหาดไทยได้สั่งการทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ โดยดําเนินการเร่งด่วนใน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีท่าอากาศยานและความเสี่ยงจากการเดินทางระหว่างประเทศ ๒) ดําเนินการตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กระทรวง สาธารณสุขกําหนด การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และการกักโรค ด้านการประสาน เตรียมพร้อมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ยา เวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรค และด้านการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ๓) สร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ เชื้อไวรัสโคโรนา โดยใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุข อสม.ประจําหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ สถานการณ์และแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่ถูกต้อง รวมถึงป้องกันข่าวปลอมที่อาจทําให้ เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน***ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานภาครัฐและ แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ไม่เผยแพร่หรือแชร์ส่งต่อข้อมูลข่าวลือ รวมถึงระมัดระวังป้องกันตนเอง รวมทั้งสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง สถานที่แออัด ไม่อยู่ ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเชื้อไวรัสโคโรนา หากมีข้อสงสัยหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค ๑๔๒๒\\\\\เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ “หยุดเผา” ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง***** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ร่วมด้วยช่วยกัน งดการเผา เศษวัชพืช หรือซากพืชในพื้นที่ทําการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรทั้งพื้นที่สวนและไร่นาในช่วงเดือน มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานั้น จะทําลายธาตุอาหารในดิน ดินเสื่อมโทรม ทําลายสุขภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต ทําให้เกิดฝุ่นละออง หมอกควัน และก๊าซพิษ เป็นเหตุให้โลกร้อน อากาศแปรปรวน ส่งผลกระทบไปถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ยังผิดกฎหมายอีกด้วย****สําหรับข้อแนะนําและวิธีการที่สามารถใช้ทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร พี่น้องเกษตรกร สามารถทําได้โดยใช้วิธีการไถกลบตอซังหรือเศษวัชพืชเพื่อใช้บํารุงดิน นํามาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ นํามาใช้ เป็นพลังงานทดแทน นํามาใช้เพาะเห็ดเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร หรือพืชบางชนิดน้ํามาเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย\\\\\เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชําระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว****ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมกรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท จัดทํา “มาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” อาทิ ไกด์นําเที่ยว พนักงานโรงแรม ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน รวมถึงอาชีพอื่นๆ ที่แสดง หลักฐานให้ธนาคารตรวจสอบได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง โดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินงวด ผ่อนชําระไม่เกิน 5 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ 0.00% ต่อปี เพื่อลดภาระหนี้ที่ผ่อนชําระกับ ธอส.ทุกวัตถุประสงค์การกู้ สําหรับลูกค้าปัจจุบันของ ธอส. ที่กู้และจดทะเบียนจํานองหลักประกันกับ ธนาคารก่อนวันเริ่มมาตรการนี้และได้รับผลกระทบด้านรายได้ และยังได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอีกด้วย***ทั้งนี้ ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อยื่นคําร้องเพื่อเข้าร่วมมาตรการได้ที่สาขาของธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทุกแห่ง และทํานิติกรรมระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ หรือภายใต้ กรอบวงเงินที่ธนาคารกําหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้า สัมพันธ์ (Caแ Center) โทร ๐ ๒๒๔๕๙000 หรือ www.ghbank.co.th///

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


00-04-68320810_394505061214919_45894104969641984_n (1) (1).png
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลำดับที่ ๑ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ธัญชนก แซ่เฉ๋อ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.พรรณิภา ภิระกันทา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ผกามาส แซ่เฮ่อ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ณภัทร ต๊ะลิสังวาลย์ และ ด.ช.ศิริวิทย์ ตื้อปา

02-67795455_569822696756166_1698255014008455168_n.jpg

01-67795440_2394093297580360_8313063725741375488_n.jpg

03-67783536_357500198520244_3612282884250927104_n.jpg

ลำดับที่ ๒ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.อัญชิษฐา ชุมภู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ปานชีวัน เชื้อจิ๋ว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ณัฐชา ประจันศรี รางวัลชมเชย -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์-

04-69357877_2415828035403572_344662024468299776_n.jpg

05-68466896_2275765952734898_2380293806273593344_n.jpg

 

 

ลำดับ ๓ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น มัธยมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ,รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.สุฐิตา ขัดทาน และ ด.ญ.ปิยะพร ยาสกุล

 06-68707927_468083583743193_1185472499102515200_n.jpg

07-69017624_706786629786398_276016206421426176_n.jpg

 

ลำดับที่ ๔ ผลการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น มัธยมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ นางสาวเมธาพร วิชาจารย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวกัญญารัตน์ จอมชัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวจันทร์วิภา ชัยชมวงศ์ รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ นายก้องภพ จอมดวง , นายธันวา ยุติธรรม และนายวีรภัทร คำภิโร

 08-67844787_366876034000363_4919787872522862592_n.jpg

09-67831263_2293340800763655_8985520819631292416_n.jpg

 

ลำดับที่ ๕ ผลการประกวด ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.พรปวีณ์ จักรทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.พรกมล พลพานิช โรงเรียนบ้านดอนไชย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.กานต์ธิดา คนใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านหนองเตา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.เขมจิรา จันทร์เทพ และ ด.ญ.ปานตะวัน จันต๊ะมณี จากโรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 

และ

ผลการประกวด **ระบายสี ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ยมุนา วิรัชพันธ์ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ช.กิตติพงษ์ สุภาชาติ โรงเรียนบ้านเหล่า
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.กวินธิดา วันดี โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ช.ไตรยุทธ ยะปัญดิษฐ์ โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ และด.ญ.เขมจิรา จันทร์เทพ และ ด.ญ.ธันย์ชนก เครือปัญญา โรงเรียนบ้านดอนไชย

ผลการประกวด ***รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) วาดภาพระบายสีในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์-
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ชฎาพร คันทะสินธ์ โรงเรียนเถินวิทยา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.ธิติวงดา ดวงสุปิน โรงเรียนล้อมแรดวิทยาและ ด.ญ.กัญญณีย์ ชาวพะเยาว์ โรงเรียนเถินวิทยา

 10-68484451_2611914432175161_4702574385473519616_n.jpg

12-67937356_525249418211156_1311228488694366208_n.jpg

13-68593245_488398618372173_625037352112226304_n.jpg

11-68381864_2566369066759079_4325690970889781248_n.jpg

39-2-68880598_435498423717077_6027963931098611712_n.jpg

 

ลำดับที่ ๖ ผลการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๑-๓) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ -ไม่มีผู้ใดผ่านหลักเกณฑ์- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ปริญยดา นันตา รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.กุลพินิจ อินแก้วเครือ และ ด.ญ.ภัทรนิดา ขัดคำ ผลการประกวดคัดลายมือ ระดับชั้น ประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ดาราวรรณ ชาวโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.ภคพร ตระกูลดนย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.จุฬาลักษณ์ แสงสว่าง รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.วราทิพย์ อุทัย ,ด.ญ.อัญรินทร์ อุบลคำ และ ด.ญ.ธนพร รัตนะ

 14-69067628_516333839121580_8122645212506882048_n.jpg

15-68741959_459670331552218_934800924759556096_n.jpg

 

ลำดับที่ ๗ ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ รุ่นประถมศึกษา (๔-๖) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

 16-67813344_2269769426616721_2756304921589448704_n.jpg

22-67929649_743890449400307_8535825928285061120_n.jpg

20-68249002_341858456764637_1614020028045197312_n.jpg

18-68706799_359714318280914_3270629523028180992_n.jpg

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ณัฐชา ประจันศรี ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด “รักบ้านทุ่ง ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ด.ญ.มนัสนันท์ เฮ่งเครือ ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “ถอดคนนอกใจ” ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ด.ญ.ชุติรัตน์ ชาวเขียววงศ์ ระดับชั้น ป.๕ โรงเรียนอุมลองรักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “สาวนาสั่งแฟน”
ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ทุนการศึกษาคนละ ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ได้แก่
ด.ญ.ณัฐณิชา อุดถาวงศ์ ระดับชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด “หนึ่งเดียวคือแม่”
ด.ญ.นิสา ฉิมสูงเนิน ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “สิเทน้องให้บอกแน”
ด.ญ.ปิยธิดา อึ่งสิงห์ ระดับชั้น ป.๔ โรงเรียนบ้านดอนไชย เพลงใช้ประกวด”รักแท้คือแม่เรา”
ด.ช.นันทนัท ชาวเสริม ระดับชั้น ป.๕ โรงเรียนอุมลองลักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “เทพีบ้านไพร”
ด.ญ.ศิริวรรณ์ วงศ์คำถิ ระดับชั้น ป.๖ โรงเรียนอุมลองลักขิตตานุเคราะห์ เพลงใช้ประกวด “ทวงรักฝากลม”

 

ลำดับที่ ๘ ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รุ่นประถมศึกษา (๑-๒) ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด (มีผู้เข้าประกวด ๑ คน)

26-67927335_1061961987528081_1928231851076354048_n.jpg

25-68414355_369659313674403_1451889208804245504_n.jpg

24-67837295_477153876187118_8268051085499826176_n.jpg

ด.ญ.ณฐธิดา จูจันทร์ ระดับชั้น ป.๑ โรงเรียนบ้านเวียง เพลงใช้ประกวด “เรียงความเรื่องแม่” ได้รับเงินรางวัลทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

 

 ลำดับที่ ๙ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย “แม่ลูกผูกพัน” โดยได้รัเกียรติจาก นางวิภา กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน (ภรรยาท่านนายอำเภอเถิน) ให้เกียรติ มอบรางวัล ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
รางวัลชนะเลิศ คุณอรดี ศรีวิชัยนวล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คุณกฤติมา ปินตาแสน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ 
คุณณฤชล วงศ์สุริยา
รางวัลชมเชย ๕ รางวัล ได้แก่ คุณพัชรินทร์ อินว่าน ,คุณวรัญญา เหาะประโคน ,คุณมานิกา แสงบุตดี ,คุณศุภลักษณ์ กุณา ,คุณจรรยา ฝั้นแปง และคุณสาวิตรี เตชะ

29-67628902_504460510328361_4193482626159345664_n.jpg 

27-68270052_737783029984712_3021832568765939712_n.jpg

28-68828200_2424242614563326_6765400740555915264_n.jpg

32-68691973_490090278228418_1337559846559416320_n.jpg

33-67817067_1953467114753559_3441036744248524800_n.jpg

30-69377269_882099118825476_3039168469816836096_n.jpg

35-67778729_349160852681356_8031750372945035264_n.jpg

 

ลำดับที่ ๑๐ ผลการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งปี ๒๕๖๒ "เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตรจาก นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน" ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด
หมู่ ๑ บ้านอุมลอง คุณแม่จุราพร จันทมล อายุ ๗๑ ปี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๒ บ้านเวียง คุณแม่วิภาศรี ตระกูลดลย์ อายุ ๖๐ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๓ คน
หมู่ ๓ บ้านท่านาง คุณแม่นันทา ขัดสาย อายุ ๗๓ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๔ คน
หมู่ ๔ บ้านล้อมแรด คุณแม่อุรา สาริบุตร อายุ ๖๖ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๕ บ้านเหล่า คุณแม่ระเวง อ๊อดทรัพย์ อายุ ๖๙ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๑ คน
หมู่ ๖ บ้านหนองบัว คุณแม่ศรีบุตร ชุมภู อายุ ๗๓ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๓ คน
หมู่ ๗ บ้านดอนไชย คุณแม่จันทร์ทา กาบุตร อายุ ๕๘ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๘ บ้านหนองเตา คุณแม่แสงจันทร์ วงศ์คำถิ อายุ ๕๗ ปี อาชีพแม่บ้าน มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๙ บ้านท่าเมล์ คุณแม่จันเนียม นันตาวงศ์ อายุ ๗๒ ปี อาชีพเกษตรกร มีบุตร ๖ คน
หมู่ ๑๐ บ้านสบคือ คุณแม่เบญจา อภิชัย อายุ ๖๒ ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๑ บ้านเด่นแก้ว คุณแม่สายพร นันตาบุตร อายุ ๖๖ ปี มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน คุณแม่แสงเดือน ประมวลทรัพย์ อายุ ๕๖ ปี อาชีพค้าขาย มีบุตร ๒ คน
หมู่ ๑๓ บ้านดอนทราย คุณแม่ตุ๋ย บุญช่วย อายุ ๖๘ ปี อาชีพทำนา มีบุตร ๑ คน
หมู่ ๑๔ บ้านแพะหลวง คุณแม่ทองลพ ดีถาวงศ์ อายุ ๕๘ ปี อาชีพผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีบุตร ๑ คน

38-68813068_599111573949754_1890134043756855296_n.jpg

37-67927592_1104052826455343_5603994111443992576_n.jpg

 

ภาพบรรยากาศ "อุ่นไอรัก" ของบรรดา ลูกๆ ครอบครัวคุณแม่ตัวอย่างแห่งปี ร่วมกิจกรรมพิธีกราบแม่ ๑๔ หมู่บ้าน บนเวที สร้างสีสันบรรยากาศ ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

56-67401211_514879439262679_6325968613433933824_n.jpg

55-67872291_361549821435894_1008451642426654720_n.jpg

54-67982383_370343780346851_5126985031981465600_n.jpg

53-67846759_1831788103591048_2954981222415073280_n.jpg

52-68286052_411926229678685_3999490330767392768_n.jpg

51-68535483_486613291910283_2047104502741336064_n.jpg

50-68754973_506535216830450_8267473562722369536_n.jpg

49-67933985_2425640030835533_3746288234708074496_n.jpg

58-67832277_501338270613109_8524156283098497024_n.jpg

57-67719846_2377359499045431_1133734008794906624_n.jpg

 

นายนรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด มอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ น้องพงษ์ศิริ เกสรศิริ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ ในการแสดงความสามารถร้องเพลงโชว์ บนเวทีการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง จัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด

59-67778731_352383532315969_7781675695977005056_n.jpg

61-67937597_375988653105157_5106657046258778112_n.jpg

62-68496482_2538348612871553_6670306535375110144_n.jpg

63-69024068_903235960042630_3113109102071382016_n.jpg

64-68399142_2267894813540244_4659366786842492928_n.jpg

60-68398740_2286433238272685_3198352795463843840_n.jpg

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech