ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

เปิดรับสมัครนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Work-tmlr-00251-02.jpg

เปิดรับสมัครนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด รับสมัครเด็กอายุ ๒ - ๔ ปี เพื่อเข้าเรียนใน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อเข้าเรียนใน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง

คุณสมบัติ
- เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ ๒ ปีขึ้นไป (นับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

หลักฐานในการสมัคร
๑.รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ รูป
๒.สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) จำนวน ๑ ฉบับ
๓.สำเนาทะเบียนบ้าน (ของเด็กนักเรียน) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.สำเนาบันทึกการฉีดวัคซีนในสมุดสุขภาพเล่มสีชมพูแม่และเด็กของโรงพยาบาล ๑ ฉบับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครทุกวันเวลาราชการ ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ ห้องกองการศึกษา เทศบาลเมืองล้อมแรด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง

(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองการศึกษา

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech