Welcome to website lomrad kaa   Click to listen highlighted text! Welcome to website lomrad kaa Powered By GSpeech
 

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

\\\\\\จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และพิจารณาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ประเภทใดหรือทุกประเภท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้วนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)\\***ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่***อำเภอเถิน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และพิจารณาส่งรายชื่อลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมหลักฐานตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดที่มาพร้อมนี้***(ภาพ:ข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)**/////

กฏกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนล้อมแรด จังหวัดลำปาง พ.ศ.๒๕๕๘

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ตำบลแม่ถอด ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ และตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ภายในเขตแนวตามแผนที่ท้ายกฏกระทรวงนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการดำรงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท สอดคล้องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
(ภาพ:ข้อมูล: ๑. เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๒ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘; ๒.นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

012562-page-001.jpg

box001.gif

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, กองช่าง

พิมพ์ อีเมล

ITA2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

clickhere.gifรวมงานจัดซื้อจัดจ้าง e-GP 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

ประมวลภาพ สงกรานต์ ๒๕๖๒

DSC_4579.jpgDSC_4546.jpgDSC_4520.jpgDSC_4464.jpgDSC_4494.jpgDSC_4574.jpgDSC_4563.jpgDSC_4481.jpg56927162_850707385263931_2305416957047865344_n.jpgDSC_4495.jpgDSC_4578.jpgDSC_4556.jpg56907662_2106629549405840_2262661919120818176_n.jpgDSC_4497.jpgDSC_4571.jpgDSC_4515.jpgDSC_4487.jpg56770646_324894278224686_7162969129954050048_n.jpgDSC_4511.jpgDSC_4476.jpgDSC_4553.jpgDSC_4545.jpg56931888_2149222498650124_4370317308887826432_n.jpgDSC_4537.jpgDSC_4565.jpgDSC_4555.jpg57049077_314296185918975_2147851142581714944_n.jpg56949300_826159427722111_2540273486849376256_n.jpg57154958_2645329548817578_5795058016529154048_n.jpgDSC_4530.jpgDSC_4562.jpgDSC_4577.jpgDSC_4551.jpgDSC_4483.jpgDSC_4514.jpgDSC_4471.jpgDSC_4468.jpgDSC_4532.jpg57155570_312418659447756_2449282246746570752_n.jpgDSC_4486.jpgDSC_4524.jpgDSC_4527.jpgDSC_4549.jpgDSC_4557.jpgDSC_4534.jpgDSC_4541.jpgDSC_4488.jpgDSC_4528.jpgDSC_4567.jpgDSC_4470.jpg56879418_414652392428958_8952231468717834240_n.jpgDSC_4504.jpgDSC_4573.jpgDSC_4575.jpgDSC_4519.jpg57154665_1255121171310684_2737741755108556800_n.jpg57395675_814599618897366_2699714642950750208_n.jpgDSC_4522.jpgDSC_4459.jpg56883528_276549446567014_4650085761947795456_n.jpgDSC_4469.jpgDSC_4550.jpgDSC_4463.jpgDSC_4474.jpgDSC_4496.jpg57015578_426534464773410_7274462022782156800_n.jpgDSC_4526.jpgDSC_4580.jpg57068487_1008592976011014_143349854968479744_n.jpgDSC_4480.jpgDSC_4501.jpg56839702_346567395987738_3333525518032044032_n.jpgDSC_4489.jpg56897017_484101785462716_2218387515037974528_n.jpgDSC_4570.jpgDSC_4458.jpgDSC_4478.jpg56998323_2066774706955227_4969850234663337984_n.jpgDSC_4499.jpgDSC_4572.jpg57038242_1292885344213822_4970353656370036736_n.jpgDSC_4558.jpgDSC_4564.jpg57387262_723748171355168_8560445389495336960_n.jpgDSC_4535.jpgDSC_4492.jpgDSC_4490.jpgDSC_4462.jpgขบวนแห่สงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์ - ปี๋ใหม่เมืองเถิน - ประจำปี ๒๕๖๒57206044_458598834937366_3518234271678464000_n.jpgDSC_4576.jpgDSC_4507.jpg56857667_268890513990998_3311811344499474432_n.jpgDSC_4547.jpgDSC_4525.jpgDSC_4498.jpgDSC_4512.jpgDSC_4533.jpgDSC_4505.jpg57253460_2104546389601209_9021327566841053184_n.jpgDSC_4509.jpgDSC_4465.jpgDSC_4566.jpgDSC_4552.jpgDSC_4457.jpgDSC_4506.jpg57019588_279526889628992_1860368606135582720_n.jpgDSC_4491.jpgDSC_4523.jpg57004797_408290473306298_1872637188806541312_n.jpgDSC_4484.jpgDSC_4517.jpgDSC_4502.jpgDSC_4493.jpgDSC_4485.jpgDSC_4521.jpgDSC_4518.jpgDSC_4475.jpg56894565_2281350585438016_9178075417670582272_n.jpg56879332_997432050451117_8026207605980397568_n.jpg57467814_797909603917242_7472972902942375936_n.jpgDSC_4559.jpgDSC_4508.jpg57154628_2282352272022274_5216529937552375808_n.jpgDSC_4472.jpgDSC_4479.jpgDSC_4540.jpgDSC_4500.jpgDSC_4529.jpgDSC_4473.jpgDSC_4466.jpgDSC_4477.jpgDSC_4560.jpg56980628_344462666205032_5780558267067400192_n.jpg57328057_2301905163207463_1429400128682196992_n.jpgDSC_4513.jpgDSC_4568.jpg56847989_1010795672642568_4676173698246377472_n.jpgDSC_4561.jpg56902385_346039176033690_8450493354839375872_n.jpgDSC_4482.jpgDSC_4554.jpgDSC_4461.jpgDSC_4542.jpgDSC_4536.jpg56922840_1303062469842305_3890640517863571456_n.jpgDSC_4538.jpgDSC_4539.jpg57072613_2271104656485799_1940968379024146432_n.jpg56890494_266252577663402_4935057653786214400_n.jpgDSC_4467.jpg56904985_2332520100361556_6392319965462003712_n.jpgDSC_4510.jpg57471782_607659102978384_699279018624548864_n.jpgDSC_4460.jpgDSC_4543.jpgDSC_4516.jpgDSC_4503.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech