ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

***เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชุน ชาวบ้าน ทราบโดยทั่วกัน และขอความอนุเคราะห์ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานจ้างสำรวจ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดตามตารางการดำเนินการฯ ท้ายนี้ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)///

ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องต่าง ๆ

ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องต่าง ๆ

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ"โครงการบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน"
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม/ผู้ยากไร้
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
ตัวอย่างหลักฐานการยื่นแบบแปลนและนัดตรวจสถานที่
ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบสถานที่อนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ตัวอย่างแบบบันทึกตรวจเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร
ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน
ตัวอย่างการเขียนผังบริเวณขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ตัวอย่างการกรอกหนังสือยินยอมให้ทำการปลปูกสร้างอาคารในที่ดิน
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขออนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
ตัวอย่างการกรอกแบบคำร้องทั่วไป

Tags: เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง, คู่มือบริการประชาชน

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech